Opis pól i sekcji

Parent Previous Next

Opis najważniejszych pól i sekcji aplikacji


Sekcja "Rachunek do zwrotu opłat"


Nr rachunku: rachunek bankowy w formacie 26 cyfr.


"Osoba składająca pozew"


Właściciel konta epu, najczęściej zawodowy pełnomocnik działający w imieniu powoda.


"Powód"


Dane powoda.

Nr konta: rachunek bankowy bez myślników w formacie 26 cyfr.

Nr nip: nr nip bez myślników w formacie 10 cyfr.


"Pozwany"


Dane pozwanego. Można dodać kolejnych pozwanych za pośrednictwem przycisku dodaj. Gdy chodzi o pozwanego będącego osobą fizyczną powód ma obowiązek podania dodatkowych danych identyfikujących pozwanego: numer PESEL lub NIP.

Istnieje możliwość automatycznego pobrania danych o pozwanym z bazy GUS, po wprowadzeniu nr nip pozwanego.


"Roszczenie"


Poszczególne kwoty dochodzone przez powoda składające się na całość roszczenia.

Sposób zasądzenia: pole istotne tylko gdy pozwanych jest więcej niż jeden, w innym przypadku pomijane i nieaktywne. W sytuacji zaznaczenia opcji innej niż "solidarność powodów i pozwanych" należy uzupełnić pole "opis" jako obligatoryjne.

Data wymagalności: data w formacie rrrr-mm-dd koniecznie z myślnikami. Format ten dotyczy wszystkich wprowadzanych dat.

Okres odsetkowy - najczęściej jeden dla każdej kwoty roszczenia. W przypadku kilku okresów odsetkowych należy zwrócić uwagę aby nie pokrywały się one (krzyżowały) ze sobą. System epu odrzuca taki pozew.

Zaznaczenie opcji "Powiąż z wymagalnością" automatycznie ustala datę początkową odsetek na podstawie wprowadzonej daty wymagalności.

Standardowo żądanie zasądzenia odsetek odnosi się do kwoty roszczenia, odznaczenie pola "Od kwoty" umożliwia wprowadzenie innej wartości.


"Dowody"


Oznaczenie poszczególnych dowodów składanych w sprawie. Każdy z dowodów jest przyporządkowany bądź do całej sprawy bądź jedynie to konkretnego roszczenia wskazanego w rubryce "Powiązany z roszczeniem".


"Koszty i inne wnioski"


Dochodzone koszty sądowe.

Koszty mogą być zasądzone według norm przepisanych lub wskazanych kosztów, wprowadzonych w rubryce koszty zastępstwa. Zaznaczenie pola "inne koszty" wymaga wprowadzenia ich kwoty oraz opisu/uzasadnienia.


"Uzasadnienie"


Uzasadnienie winno mieć taki kształt, jak w tradycyjnym procesie.